Shahedy Family website

Shahedy Family website

سایت خانواده شاهدی

Home Shahryar Shahrzad

از تمامی دوستانی که با کمک های بی دريغ خود امکان اجرای اين کار را در 48 ساعت و روزهای پايانی سال برايمان فراهم آوردند سپاسگزاريم.

نامي از ايشان نمي بريم چون نمیدانيم که آيا دوست دارند که نامی برده شود يا نه

حتی از آن پسر دست فروش که وقتی فهميد ماهی ها را برای تهيه عکس و قراردادن در اينترنت می خواهم، شادابترين ماهی های خود را برايم جدا کرد، سپاسگزاريم. از او که حتی نامش را نمي دانيم.

 

error report

Home Farsi Tools نوروز