Shahedy Family website

Shahedy Family website

سایت خانواده شاهدی

Home Shahryar Shahrzad

Verdure - سبزه
Samano - سمنو
Sorb - سنجد
Apple - سیب
Sumac - سماق
Garlic - سیر
Vinegar - سرکه
Holy Book - کتاب مقدس
Egg - تخم مرغ
Fish - ماهی
Coin - سکه

Comfit - نقل
Sweets - شیرینی
Nuts - آجیل
Wild rue - اسپند
Pomegranate - انار
Hafez - حافظ
حاجی فیروز
Thanks - سپاس

 

انار

Pomegranate

از درختان مقدس شمرده می شده به خاطر رنگ سبز تند برگها و همچنین گل و غنچه آن که مانند آتشدان است

وهمچنین پردانگی انار نشان از برکت و باروری است

 

 
FrGrenade Itmelagrana

 

 

error report

Home Farsi Tools نوروز