Shahedy Family website

Shahedy Family website

سایت خانواده شاهدی

Home Shahryar Shahrzad

 

سفره هفت سین یا خوان نوروزی

 

7 sin

Symbol of Iranian new year

 

Verdure -
Samano -
Sorb -
Apple - ی
Sumac -
Garlic - ی
Vinegar - ј
Holy Book -
Egg -
Fish - ی
Coin - Ә

Comfit -
Sweets - ییی
Nuts - ی
Wild rue - Ӂ
Pomegranate -
Hafez -
ی ی
Thanks - Ӂ

 

 
.
 
 

error report